Popis technologie provádění protihlukových stěn Liadur

 

Zemní práce

Před zahájením zemních prací je nutno v souladu s projektovou dokumentací vytyčit směrově osu protihlukové stěny. Dále je nutno výškově vyrovnat terén do hloubky a vzdálenosti dle projektové dokumentace. Doporučená hloubka je 200 mm. Následuje vytyčení os základů, v případě směrového oblouku je nutno vytyčit polygon.

Zakládání

Základ vrtaný do zeminy

Průměr a hloubka vrtu je závislá na výšce protihlukové stěny, typu použitého sloupku a charakteru zeminy.

Do vrtu se uloží armokoš a vybetonuje (beton min.C 25/30) se do roviny cca 700 mm pod definitivní horní líc piloty, kde je následně geodeticky vytyčen střed sloupku, vyvrtán otvor a osazen montážní trn. Následuje osazení sloupku, vyrovnání jeho svislosti azabetonovánín sloupku (C 30/37 – XF4) do finální polohy.

Vrt je zpravidla armován armokošem ze spirály z drátu Ø 8 mm, vyztuženou podélnými pruty Ø 20 mm. Spirála má obvykle stoupání 300 mm, které se v horní části vrtu, v posledních 80 cm zhušťuje na 150 mm. Profily prutů jsou orientační. Přesný návrh vyztužení je dán projektovou dokumentací.

Základ vrtaný do konstrukce

Průměr vrtu je závislý na rozměrech použitých sloupků a vyráběných vrtacích korunkách. Hloubka vrtu a jeho průměr je stanovena v projektové dokumentaci dle statického výpočtu. Betonáž se provede po osazení sloupku. Hloubka vrtu je zpravidla 300 mm.

Betonové patky

V některých případech je výhodné založit sloupky do betonových patek. Jedná se především o místa s nevhodnou charakteristikou zeminy pro vrtání, popř. o místa nepřístupná pro vrtnou soupravu a místa s extrémním výskytem inženýrských sítí, což je jev obvyklý v oblasti železničních tratí.

Minimální výška patky je 80 cm. Mohou být monolitické i prefabrikované. Sloupky se osazuji zpravidla do kalichu hloubky 550 mm. Výjimečně se osazují ještě před betonáží patky což je méně obvyklé. Rozměry patky, její vyztužení a typ betonu je stanoven v projektové dokumentaci. Obvykle mají patky síť pouze při dolním povrchu a použitý beton je C 30/37-XF4.

Vytyčení základů

Vytyčení polohy základů je velice důležité vzhledem k stavebnicovému charakteru systému. Zvlášť důležité je bezchybné vytyčení základů v případě použití vrtů. Do částečně vybetonované piloty se osadí trn v geodeticky vytyčeném středu sloupku. Každý sloupek je ve spodní ploše opatřen otvorem sloužící pro osazení na trn piloty.

Přípustné tolerance odchylek základů protihlukových stěn

 • osová vzdálenost středů základů: +40 mm, -30 mm
 • směrová odchylka středů základů: ±30 mm
 • krytí výztuže: ±10 mm
 • hloubka vrtu: ±100 mm
 • hloubka kalichu: ±30 mm

Osazování nosných sloupků

Betonové sloupky

Délka sloupku je uvedena v projektové dokumentaci. Jeho tvar je konstantní pro všechny výšky protihlukové stěny. Variabilní je volba úpravy povrchu sloupku a jeho barvy. Pro různé délky sloupků je navržen odlišný způsob vyztužení.

K úpravě povrchu se používají speciální pohledové matrice vkládané do formy při betonáži sloupků. Materiál sloupků je beton C 30/37 - XF4. Barevnosti sloupků se dociluje nátěry (popřípadě probarvením betonu). Používají se speciální barvy určené pro nátěry betonu. V horní části sloupku je umístěn otvor pro manipulaci. Na železnici mohou být navíc sloupky doplněny o závitová pouzdra spojená s výztuží sloupků určené k ukolejnění protihlukové stěny.

Ocelové sloupky

Rozměry sloupku a jeho typ je uveden v projektové dokumentaci a stanoven v závislosti na volbě stěnových panelů a výšce protihlukové stěny. V zásadě se jedná o ocelové válcované profily HEA (HEB) 160 a HEA (HEB) 280.

Sloupky se osazují ve svislé poloze. K manipulaci se sloupkem slouží otvor v horní části sloupku, kterým je provlečen závěs jeřábu.

Dolní část sloupku se osadí do otvoru v základu. Tato část sloupku není povrchově ošetřena. Povrchová ochrana sloupku začíná 100 mm pod úrovní povrchu dobetonávky základu. Vlastní povrchová ochrana je dána požadavkem investora a návrhem projektanta.

Po osazení sloupků a montáži panelů je nutno zkontrolovat, zda-li nedošlo k poškození povrchové ochrany a případná poškození opravit.

Doprava na staveniště

Doprava sloupků se provádí na dopravních prostředcích se zajištěním proti posunutí a je nutné dodržovat ustanovení normy ČSN 27 01 44 - zdvihací zařízení, prostředky pro vázání, zvětšení a uchopení břemena.

Přípustné tolerance odchylek sloupků protihlukových stěn

 • osová vzdálenost sloupků: ±10 mm
 • směrová odchylka sloupků: ±10 mm
 • svislost: ±5 mm/1 m
 • rovnoběžnost přírub sloupku s osou stěny: ± 5°
 • niveleta hlavy sloupku: ± 20 mm
 • povrch. ochrana sloupku: - 20 % tloušťky jednotlivých vrstev nátěrů
 • kotevní šrouby: ± 5 mm

Osazování stěnových panelů

Manipulace s panely

Pro manipulaci s železobetonovými protihlukovými panely a s panely Liadur se používají výhradně systémové závěsy - Halfen nebo Pfeifer. Pro manipulaci se používají výhradně systémové háky správného typu a nosnosti (karabinka, závit apod.). Tyto závěsy jsou umístěné v horní části panelu na boční úzké straně panelu.

Vlastní montáž je prováděna pomocí jeřábu.

Montáž betonových panelů

Před osazením panelů se provede dle potřeby v místě stavby zkompletování stěnových panelů. Spočívá v doplnění panelů pohltivou vložkou a v opatření panelů barevným nátěrem.

Betonové panely se ukládají do připravených sloupků až po dosažení projektu předepsané pevnosti betonu dobetonávky základů což je zpravidla 70 % předepsané charakteristické pevnosti betonu. Panely se kladou v souladu s kladečským plánem, který musí obsahovat projektová dokumentace.

Panely se zásadně ukládají ve svislé poloze. Zasunují se shora mezi přírubami sousedních sloupků. Je nutno dbát aby orientace stěn panelů byla v souladu s požadavky projektové dokumentace, tj. aby například stěna s pohltivou úpravou nebyla namontována na odvrácenou stranu atd. Bezprostředně po montáži se odstraní manipulační závěsy.

Mezi panely se při osazování vkládá vodorovné těsnění.

Skladování panelů na staveništi

Je žádoucí, aby stěnové panely byly montovány ihned po dovozu na staveniště přímo z vozidla. Pokud to není možné, je nutné skladování panelů provést tak, aby pohltivá vrstva nebyla při skladování poškozena (použití speciálních stojanů).

Doprava stěnových panelů

Doprava se provádí na otevřených dopravních prostředcích. Panely jsou ukládány podélnou osou ve směru jízdy. Musí být zajištěny jak proti vzájemnému posunutí, tak i proti sesunutí z vozidla. Běžně se používají nákladní automobily s ocelovou konstrukcí ve tvaru "A", o kterou jsou panely ve svislé poloze opřeny. Při přepravě je nutno dodržovat ustanovení norem ČSN 720114 - zdvihací zařízení, prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemena a ČSN 72 30 80 - vyvážka, skladování, ošetřování a expedice betonových dílců.

Barevné řešení stěnových panelů

Barevné řešení stěnových dílců dle přání investora je možno dosáhnout probarvením betonové směsi v průběhu výroby nebo provedením nástřiku hotového výrobku.

V případě probarvení betonové směsi se používají pigmenty BAYEFERROX od firmy BAYER.

Barevné nástřiky se provádějí speciálně vyvinutými barvami pro protihlukové stěny z mezerovitého betonu Metaenamel od firmy Metalcrom v rozsahu barevné škály RAL.

Přípustné tolerance odchylek panelů PHS

 • vodorovnost osazení panelů: ± 10 mm/4 m
 • šířka mezery mezi panely: max. 2 mm
 • minimální přesah příruby a konce panelu: 40 mm

Kontaktujte nás

Navštivte nás ve Vintířově

Karlovarský kraj

On-line poptávka
Kontakt
Ing. Ondřej Hranička jednatel Liadur s.r.o.
tel. +420 353 585 560
fax +420 353 116 250
e–mail liadur@liadur.cz

LIADUR S.R.O.
Vintířov 176, 357 35 Vintířov
otevřít na mapě